Menü
Schließen
Serwis

782.402.999

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

Formularz kontaktowy

#zapytajwashtec

Zawsze aktualne! Najnowsze zdjęcia wrzucone przez was na #zapytajwashtec.

DirtyJulie

Przesłane przez: DirtyJulie

Smokymcpott84

Przesłane przez: Smokymcpott84

Smokymcpott84

Przesłane przez: Smokymcpott84

Heikozi

Przesłane przez: Heikozi

Mms

Przesłane przez: Mms

Garda2019

Przesłane przez: Garda2019

Adria

Przesłane przez: Adria

Adria

Przesłane przez: Adria

HeikoZi

Przesłane przez: HeikoZi

HeikoZi

Przesłane przez: HeikoZi

dirty birdy

Przesłane przez: dirty birdy

JoJo

Przesłane przez: JoJo

mms

Przesłane przez: mms

mms

Przesłane przez: mms

mms

Przesłane przez: mms

mms

Przesłane przez: mms

Mickael

Przesłane przez: Mickael

Hervé

Przesłane przez: Hervé

Olga

Przesłane przez: Olga

Fabrice

Przesłane przez: Fabrice

Fabrice

Przesłane przez: Fabrice

Fabrice

Przesłane przez: Fabrice

Marie

Przesłane przez: Marie

Richard

Przesłane przez: Richard

Sebastien

Przesłane przez: Sebastien

AlexH

Przesłane przez: AlexH

astronomicum

Przesłane przez: astronomicum

HB6

Przesłane przez: HB6

Hazel

Przesłane przez: Hazel

HB6

Przesłane przez: HB6

anirahtak

Przesłane przez: anirahtak

Marine

Przesłane przez: Marine

Marine

Przesłane przez: Marine

Marine

Przesłane przez: Marine

Adrian

Przesłane przez: Adrian

Adrian

Przesłane przez: Adrian

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

HB06

Przesłane przez: HB06

Denys

Przesłane przez: Denys

Denys

Przesłane przez: Denys

Denys

Przesłane przez: Denys

Denys

Przesłane przez: Denys

marco raap

Przesłane przez: marco raap

Ideenlos

Przesłane przez: Ideenlos

HB6

Przesłane przez: HB6

mms

Przesłane przez: mms

mms

Przesłane przez: mms

mms

Przesłane przez: mms

SillyJuly

Przesłane przez: SillyJuly

mms

Przesłane przez: mms

SillyJuly

Przesłane przez: SillyJuly

Miniman

Przesłane przez: Miniman

Miniman

Przesłane przez: Miniman

Washtec-Fan

Przesłane przez: Washtec-Fan

Finn88

Przesłane przez: Finn88

Rico8000

Przesłane przez: Rico8000

WashTec

Przesłane przez: WashTec

carwashfan

Przesłane przez: carwashfan

July

Przesłane przez: July

Pokaż nam swoje najtrudniejsze i najbrudniejsze przypadki i prześlij je jako zdjęcie tutaj!

Opublikujemy Twoje zdjęcia na stronie internetowej washtec-polska.pl oraz na naszych kanałach mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram pod „#askwashtec”). Prosimy o wykazanie zrozumienia, że na stronach internetowych możemy zamieścić maksymalnie jedno do trzech zdjęć na osobę. Redakcja zastrzega sobie prawo do tworzenia dodatkowych galerii. Numery rejestracyjne zostaną przed opublikowaniem zanonimizowane; zdjęcia, które oprócz samochodów pokazują osoby lub inne rzeczy nie będą wykorzystywane i zostaną natychmiast usunięte. Zebrane dane podstawowe, z wyjątkiem nazwy użytkownika, są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych i nie będą publikowane ani przekazywane osobom trzecim.

Wyślij zdjęcie: jpg/png (maksymalnie 3)*

Tylko pliki o maksymalnej wielkości 10 MB

Ogólne warunki użytkowania serwisu Foto-Upload

Wersja 1/Stan na dzień: 06.06.2019

Korzystanie z serwisu WashTec Foto-Upload odbywa się na podstawie niniejszych warunków użytkowania uzgodnionych przez Państwo z firmą WashTec AG (zwaną dalej „WashTec“), Argonstraße 7, 86153 Augsburg. Użytkownik uznaje niniejsze warunki użytkowania, jako wiążące regulacje, zarówno podczas korzystania z aplikacji, jak i ze strony internetowej. Dlatego prosimy spokojnie i uważnie je przeczytać. Jeśli poniższe warunki użytkowania są dla Państwa nie do zaakceptowania, to nie możecie korzystać z serwisu Foto-Upload. Wymogiem przyjęcia niniejszych warunków użytkowania jest pełnoletność. Prosimy o przechowywanie wydruku niniejszych warunków użytkowania.

1. WashTec ma prawo zmieniać co pewien czas niniejsze warunki użytkowania. Prosimy sprawdzać od czasu do czasu zmiany warunków użytkowania, które można rozpoznać na podstawie daty wydania. Korzystanie z serwisu po zmianie warunków użytkowania jest jednoznaczne z akceptacją tych zmian.

2. Jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu WashTec Foto-Upload zgodnie z poniższymi warunkami:

a. Korzystanie z serwisu może się odbywać jedynie w celach prywatnych. Ani sam serwis i przesyłane lub tworzone w jego ramach treści, ani też strony internetowe i ich treści, w całości lub częściowo, nie mogą być wykorzystywane przez Państwo lub osobę trzecią
w jakikolwiek sposób w działalności komercyjnej lub biznesowej. Nie wolno oferować osobom trzecim korzystania z serwisu,
z przesyłanych lub tworzonych w jego ramach treści, dostępu do stron internetowych w zamian za wynagrodzenie lub w ramach usług sponsorowanych ani też nie wolno samemu rozpowszechniać treści stron internetowych lub stworzonych w ramach serwisu ani też przechowywać w celu dystrybucji lub innego wykorzystania w celach działalności komercyjnej.

b. Korzystanie z serwisu WashTec Foto-Upload oraz przesyłanych lub tworzonych w jego ramach treści nie czyni z Państwa pracownika ani dostawcy WashTec.

c. Wykorzystanie i modyfikowanie zamieszczonych na tej stronie internetowej haseł słownych i znaków graficznych firmy WashTec jest niedozwolone. Każde takie wykorzystanie stanowi niedozwolone naruszenie znaku towarowego i może spowodować, że właściciel prawa do tych znaków podejmie kroki prawne i wezwie Państwa do zaniechania tych działań.

d. Należy zaniechać wszelkich działań, które zakłócają lub mogą zakłócić funkcjonowanie strony internetowej (np. przez oprogramowanie lub inne skrypty). Obejmuje to wykorzystywanie oprogramowania typu „robot“, „spider“ czy „offline reader“, które automatycznie generuje zapytania użytkowników przez Internet. Nie wolno modyfikować, nadpisywać, kopiować ani rozpowszechniać strony internetowej.

e. Oprogramowania Foto-Upload nie wolno zmieniać, przetwarzać, dekompilować, także przez reverse engineering, zapisywać
w pamięci ani powielać.

f. W serwisie WashTec Foto-Upload mogą Państwo przesyłać lub edytować tylko takie treści, a w szczególności obrazki, teksty i grafiki, do których posiadają Państwo odpowiednie prawa użytkowania.

g. Przesyłając treści na stronę internetową WashTec, oświadczają Państwo jednocześnie, że posiadają wszelkie niezbędne prawa użytkowania tych treści oraz są uprawnieni do wykorzystania ich na naszych stronach internetowych. Odpowiedzialność za treści i ich oddziaływanie na osoby trzecie ponoszą Państwo, dlatego zwalniacie Państwo WashTec oraz jej pracowników i pełnomocników od wszelkiej odpowiedzialności, o ile osoby te lub WashTec same nie działały w sposób umyślny lub nie dopuściły się rażącego niedbalstwa.

h. Udzielają Państwo WashTec nieodwołalnie i w sposób nieograniczony czasowo i przestrzennie niewyłącznego prawa użytkowania treści utworzonych, edytowanych i przesłanych przez Państwo w ramach serwisu Foto-Upload z wykorzystaniem udostępnionych przez nas treści. Prawo wykorzystania przez WashTec obejmuje też prawo do zapisu danych, edycji (co obejmuje również retusz tablic rejestracyjnych), publikowania (np. także na kanałach mediów społecznościowych), publicznego odtwarzania, przekazywania osobom trzecim, prawo do emitowania, prawo do wykorzystania w celach reklamowych oraz prawo do powielania łącznie z prawem do udzielania sublicencji.

i. Za pomocą serwisu nie wolno tworzyć ani przesyłać treści naruszających prawo, zabronionych lub dyskryminujących. Należą do nich w szczególności, ale nie tylko, treści popierające rasizm, fanatyzm, nienawiść lub wszelkiego rodzaju fizyczną przemoc wobec dowolnej grupy lub osoby, a także popierające i pochwalające seksualne lub siłowe wykorzystywanie osób; treści, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawo do znaków towarowych, prawa autorskie lub pokrewne lub też w niedopuszczalny sposób poniżające lub znieważające inne osoby czy organizacje. Obejmuje to także planowanie, wspieranie lub nawoływanie do wszelkiej działalności przestępczej.
WashTec jest uprawniona w szczególności z tych powodów, ale nie tylko, do usuwania treści
i blokowania dostępu do korzystania z serwisu Foto-Upload.

3. WashTec dąży do prawidłowego funkcjonowania serwisu WashTec Foto-Upload oraz prawidłowego działania powiązanych stron internetowych. Niemniej jednak nie można zagwarantować, że oferta spełnia wszystkie oczekiwane wymagania i będzie dostępna stale
i bez przerw, w czasie rzeczywistym, w sposób bezpieczny i wolny od błędów. WashTec nie przejmuje również gwarancji za wyniki, jakie mogą zostać uzyskane przez korzystanie z niniejszej oferty, ani za prawidłowość i wiarygodność informacji dostępnych w ramach strony internetowej.

Roszczenia odszkodowawcze wobec WashTec są wykluczone bez względu na podstawę prawną, chyba że firma WashTec, jej ustawowi przedstawiciele lub pełnomocnicy działali w sposób umyślny lub dopuścili się rażącego niedbalstwa. W przypadku lekkiego niedbalstwa WashTec ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, jeśli zobowiązanie umowne istotne dla osiągnięcia celu umowy zostało naruszone przez WashTec, jej ustawowych przedstawicieli lub pracowników szczebla kierowniczego albo pełnomocników. Nie dotyczy to przypadku roszczeń odszkodowawczych wynikających z obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, takich jak np. w przypadku zagrożenia dla życia, ciała lub zdrowia. O ile WashTec ponosi odpowiedzialność za lekkie niedbalstwo, to roszczenia odszkodowawcze ograniczają się do przewidywalnej szkody typowej dla umowy.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także przedsiębiorstw powiązanych z WashTec, jak również osobistej odpowiedzialności pracowników, współpracowników, przedstawicieli, udziałowców i pełnomocników WashTec i/lub przedsiębiorstw powiązanych
z WashTec.

4. Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu.

5. Jeśli jakiekolwiek postanowienie warunków użytkowania jest lub stanie się nieskuteczne, to nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień. Nieskuteczne postanowienie należy zastąpić takim, które najbliżej odpowiada zamierzonemu celowi gospodarczemu
i umożliwia go w sposób prawnie dopuszczalny. To samo stosuje się, gdy w niniejszej umowie ujawni się luka, którą strony umowy wyeliminowałyby, gdyby o niej wiedziały.

Zapoznałem się z pełną treścią polityki prywatności zamieszczoną na stronie Datenschutz WashTec AG


Pola oznaczone * muszą być wypełnione.